Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości to procedura mająca na celu wydzielenie części gruntu z dotychczasowej działki, nadaniu jej nowego numeru, powierzchni oraz oznaczeniu na gruncie za pomocą znaków granicznych.

Podziału dokonuje się najczęściej w celu sprzedaży części nieruchomości (działki), zniesieniu współwłasności, przygotowaniu nowych inwestycji, bądź wydzieleniu budynków z istniejącej działki.

Wyróżniamy podziały:

 • nieruchomości rolnych lub leśnych (siedlisk, upraw lub lasów) – konieczność wydzielenia działki powyżej 0,3001 ha – tryb bez postępowania administracyjnego,

 • nieruchomości zurbanizowanych (działek budowlanych, działek rolnych poniżej 0,3000 ha, budynków, zakładów przemysłowych, dróg itp.) – postępowanie admiracyjne prowadzone przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) na wniosek właściciela nieruchomości (działki).

Realizujemy podziały nieruchomości dla każdego celu, niezależnie od jego stopnia skomplikowania – zarówno w celu wydzielenia prostej działki budowlanej, jak również podziały typu „quoad usum” (podział do korzystania) czy też dotyczące roszczeń do nieruchomości przed sądem. Procedura podziału opracowywana przez GKN Projekt charakteryzują się dokładnym badaniem stanu prawnego nieruchomości, sumiennym odnalezieniem istniejących granic na gruncie oraz przeprowadzeniu wszystkich urzędowych formalności w imieniu klienta.

Sporządzamy również specjalistyczną dokumentację do celów prawnych.

Co otrzymuje zamawiający ?

 • Odszukanie i oznaczenie przebiegu granic dzielonej działki na gruncie.

 • Złożenie w imieniu klienta wniosku o wydanie postanowienia oraz decyzji administracyjnej do urzędu gminy (miasta).

 • Sporządzenie kompletnej dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej:

  • Wstępnego projektu podziału

  • Odpisu z księgi wieczystej

  • Wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów

  • Projektu podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych

  • Wykazu synchronizacyjnego (w razie potrzeby).

 • Wyniesienie na działce nowych granic znaków granicznych postaci kamieni granicznych lub innych znaków granicznych.

 • Dokumenty do notariusza:

  • Prawomocną decyzję administracyjną.

  • Wypisy z rejestru gruntów dla nowej działki.

  • Wyrysy z mapy ewidencyjnej dla nowej działki.

Termin realizacji

 • Podział nieruchomości rolnej ok. 20 – 30 dni.

 • Podział nieruchomości zurbanizowanej od 2 miesięcy do 4 w zależności od celu podziału oraz wielkości i ilości działek wydzielanych.