Pomiary i inwentaryzacje powykonawcze

Dokonujemy pomiarów geodezyjnych mających na celu ustalenie:

 • Przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, tj. kominów, silosów, zbiorników, wież telekomunikacyjnych, kablowych linii napowietrznych i innych

 • Objętości: mas ziemnych, wyrobisk, hałd i innych

 • Pola powierzchni: zasiewów, użytków gruntowych, budynków, lokali i innych

 • Kubatury: pomieszczeń, hal i innych obiektów budowlanych.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza polega na wykonaniu pomiarów geodezyjnych nowych obiektów budowlanych (budynków, sieci i przyłączy uzbrojenia terenu, dróg i innych) oraz wniesieniu zmian na mapę zasadniczą i aktualizację odpowiednich rejestrów państwowych. Powstała dokumentacja niezbędna jest do zakończenia budowy i uzyskania odbioru budowlanego. Sporządzamy inwentaryzacje powykonawcze wszystkich obiektów budowlanych niezależnie od jego wielkości.

Pomiary i inwentaryzacje wykonywane przez GKN Projekt charakteryzują się szybkim terminem realizacji, wysoką precyzją pomiaru oraz rzetelnym opracowaniem dokumentacji geodezyjnej.

Sporządzamy również ekspertyzy techniczne i inwentaryzacji budowlane istniejących obiektów budowlanych w celu ich nadbudowy, przebudowy i rozbudowy (link do proj indywidual).

Co otrzymuje zamawiający ?

 • Inwentaryzacja powykonawcza:
  • Mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nowego obiektu budowlanego.
  • Oświadczenie o zgodności usytuowania obiektu budowlanego zgodnie z projektem.
  • Wpis do dziennika budowy.
  • Szkice i współrzędne z pomiaru na płycie CD (w razie potrzeby).
 • W przypadku pomiarów zamawiający uzgadnia formę i treść dokumentacji (szkice, przekroje wykresy itp.)

Termin realizacji

 • Pomiary w terenie wykonujemy w ciągu 3-6 dni od przekazania zlecenia.
 • Inwentaryzacja powykonawcza budynku, sieci i przyłączy uzbrojenia terenu od 7 do 20 dni