Projekty przyłączy i zjazdów

W GKN Projekt znajdziecie Państwo usługi związane z dostosowaniem działki na potrzeby budowy i dalszej jej eksploatacji. Niezbędne do prawidłowego korzystania z nieruchomości jest jej przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz zapewnienie dostępu do drogi publicznej – wybudowanie zjazdu.

Oferujemy pełen zakres projektów związanych z sieciami uzbrojenia terenu:

 • Przyłącza do sieci:
  • wodociągowej,
  • kanalizacyjnej,
  • elektroenergetycznej,
  • gazowej,
  • telekomunikacyjnej (światłowodowej),
  • ciepłowniczej.
 • Przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Paneli fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych.

Ponadto oferujemy usługi projektanta w branży drogowej realizujący wymagane przez zarządców dróg (gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych) projekty indywidualnych zajadów z dróg publicznych. Zgodnie z literą prawa, w niektórych przypadkach, bez bezpośredniego dostępu do drogi nie można uzyskać pozwolenia na budowę, bądź dokonać podziału nieruchomości.

Co otrzymuje zamawiający ?

 • Kompletny projekt budowlany przyłącza do sieci lub zjazdu.
 • Złożenie w imieniu klienta wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń i opinii administracyjnych.

Termin realizacji

 • Zależy od wielkości oraz charakteru inwestycji.